vrijdag 9 december 2022

Valt een pilot onder de WOR?

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Kantoorwerkplek thuis

 Beste redactie,

Graag willen wij weten of een pilot (in ons geval een pilot urenregistratie) valt onder het advies- of instemminsgrecht. De WOR is hier niet duidelijk over. Wij hebben namelijk als OR een standpunt hoe hiermee om te gaan.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag. Altijd lastig die pilots ;-). Als het besluit tijdelijk, omkeerbaar, meetbaar of kleinschalig is, dan is er sprake van een pilot. Belangrijk is dus eerst met elkaar duidelijk te hebben of er sprake is van een pilot of niet.

Vervolgens is het van belang om te kijken of het nodig is om advies dan wel instemming te geven op de pilot. Veelal gaat een pilot om een test van een besluit dat de directie wil nemen. Er is in ieder geval in de wet geregeld dat bij belangrijke besluiten er advies- dan wel instemmingsrecht is. Die adviesaanvraag komt er dus in ieder geval (na de pilot). Voor jullie is nu vooral om de vraag of de pilot zelf, advies- dan wel instemmingsplichtig is. Dat is ingewikkeld omdat de wet hier inderdaad niets over zegt.

Het zou in het geval van automatisering van urenverwerking kunnen gaan om een ’belangrijke technologische voorziening’ zoals bedoeld in artikel 25 lid 1K WOR. Om te beoordelen in hoeverre de ondernemingsraad adviesrecht heeft bij een dergelijke pilot, zijn de onderstaande criteria van belang:
• Hoe lang duurt de periode van de pilot?
• Hoe groot is de groep die geraakt wordt door de pilot?
• Wat is de aard van de groep die geraakt wordt door de pilot?
Hoe groter de impact hoe meer het waarschijnlijk is dat een rechter dit zal zien als adviesplichtig.

Het besluit tot de pilot zou ook instemmingsplichtig kunnen zijn omdat de urenverwerking onderdeel is van de werktijdregeling (artikel 27 lid 1B WOR) en die regeling moet worden aangepast om de uren automatisch te kunnen verwerken. De vraag is of de werktijdregeling zelf wijzigt door de automatische verwerking van uren. Het zou zomaar kunnen dat de werktijdregeling op zichzelf hierdoor niet verandert. Daarmee is het dus niet instemmingsplichtig.

Als het gaat om een wijziging van een personele regeling, is dat instemmingsplichtig (de pilot dus ook) conform artikel 27 WOR. Maar een rechter kijkt genuanceerder. Zo oordeelde de rechter in een pilotzaak dat de betreffende pilot te lang duurde. En omdat de pilot daarnaast een grote groep kwetsbare werknemers betrof, was deze wel instemmingsplichtig. Maar in de casus van een track-systeem (personeelsvolgsysteem) werd geoordeeld dat dit slechts tijdelijk en omkeerbaar was …en de pilot dus niet instemmingsplichtig. Kortom, het is nooit zo zwart/wit. 

Maar zelfs als de OR wel of geen recht heeft op advies of instemming, hoeft dit niet te betekenen dat je als OR geen invloed kan hebben. Een verstandige bestuurder betrekt medewerkers bij de pilot om zo tot kwalitatief betere besluitvorming te komen. Een OR betrekken bij een pilot is een manier voor de medezeggenschap om van toegevoegde waarde te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door te monitoren of het beoogde doel of resultaat met de pilot wordt bereikt. Wat ook kan is dat je de bestuurder voorziet van een ongevraagd advies, indien de bestuurder niet formeel om advies vraagt. Dat mag altijd.

En let wel: wanneer een pilot succesvol bevonden wordt en deze breder in de organisatie geïmplementeerd wordt, dan ontstaat alsnog het moment om een advies- dan wel instemmingsverzoek in te dienen (als dit nog niet is gebeurd).

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen