vrijdag 9 december 2022

Termijnen advies en instemming

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Wij vragen ons af welke termijnen gelden bij het behandelen van een adviesaanvraag en een instemmingsaanvraag? Met andere woorden: hoeveel tijd heeft de OR om een advies uit te brengen of om in te stemmen met een voorgenomen besluit?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag.

In de WOR worden voor het behandelen van advies- en instemmingsaanvragen geen termijnen genoemd. 

Bij het instemmingsrecht is het eenvoudig. Zolang de OR niet instemt kan het besluit niet worden uitgevoerd en zal er verder gepraat moeten worden over aanpassing van het voorgenomen besluit. Vanuit de WOR bezien is het vastleggen van een termijn dus niet nodig.

Bij het adviesrecht staat in artikel 25 lid 2 WOR dat het advies op een zodanig tijdstip moet worden gevraagd dat het van 'wezenlijke' invloed moet kunnen zijn op het te nemen besluit. Om dit te borgen is in de WOR opgenomen (artikel 25 lid 3 WOR) dat de bestuurder verplicht is een zogenaamde ‘adviesaanvraag’ in te dienen bij de OR waarin staat uitgewerkt:

1. wat de beweegreden zijn voor het besluit;
2. wat de gevolgen voor het personeel;
3. welke maatregelen er genomen worden om de gevolgen op te vangen.

Vervolgens moet er over het voorgenomen besluit tenminste 1x overleg worden gevoerd (artikel 25 lid 4 WOR) alvorens de OR een advies kan uitbrengen.

In de praktijk komt het er op neer (dat wordt in jurisprudentie bevestigd) dat de OR pas een advies kan uitbrengen als er geen vragen meer zijn ten aanzien van het voorgenomen besluit en de adviesaanvraag. Soms zijn daar meerdere bijeenkomsten en vragenlijsten voor nodig. Zolang de OR nog vragen heeft kan deze niet worden gedwongen om met een advies te komen. 

Na deze 'vragen-fase' zal de OR een advies moeten formuleren. Hoe lang dat duurt hangt af van de complexiteit van de plannen, maar uit jurisprudentie valt op te maken dat voor een enigszins complexe aanvraag een minimum van zes weken redelijk wordt geacht. Dit gaat dus alleen over de periode waarin de OR nadenkt over een advies(!), de hierboven beschreven vragen-fase valt hier buiten.

De strekking is dat de OR pas advies kan uitbrengen (of kan instemmen) als zij zichzelf een goed beeld heeft kunnen vormen van de plannen en het besluit. Want advies uitbrengen of instemmen met iets wat je niet kan overzien of niet begrijpt zou heel onverstandig zijn. Om een goed beeld te kunnen vormen is de OR afhankelijk van de informatie en de antwoorden van de bestuurder. De OR kan dus niet zelf de snelheid bepalen en is afhankelijk van het tempo en de kwaliteit van de informatieverstrekking van de bestuurder. In de praktijk is de gemiddelde doorlooptijd zo’n drie maanden, maar ik heb ook ervaring met adviestrajecten van een jaar.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen