vrijdag 9 december 2022

Termijn uitvoering besluit

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Vaccineren

 Beste redactie,

Is er sprake van een tijdsbepaling waarin de werkgever een uitgebracht advies mag / moet uitvoeren? Of dient de werkgever na een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar) een nieuwe adviesaanvraag voor te leggen?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dankjewel voor jullie interessante vraag!  

In de WOR is bepaald dat als de bestuurder een besluit heeft genomen (uiteraard nadat de OR advies heeft uitgebracht), hij / zij de ondernemingsraad hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis dient te stellen. Tevens is bepaald dat wanneer het besluit afwijkt van het advies van de OR de bestuurder ook moet toelichten en onderbouwen waarom van het advies van de OR is afgeweken. 

Als ik je goed begrijp is er in jullie situatie sprake van een voorgenomen besluit waarover de OR heeft geadviseerd, maar vervolgens heeft de bestuurder geen besluit genomen. De bestuurder heeft hierdoor afgezien van het besluit en de uitvoering daarvan.

Als de bestuurder vervolgens na een jaar toch weer met het besluit verder wil is er voor de WOR sprake van een nieuwe situatie. De OR behoort dan opnieuw om advies gevraagd te worden door middel van een nieuwe adviesaanvraag.

Het één en ander komt voort uit het gegeven dat in het adviesrecht van artikel 25 lid 2 WOR is opgenomen dat het advies aan de OR op een zodanig tijdstip moet worden gevraagd dat het van ‘wezenlijke invloed’ moet kunnen zijn op het te nemen besluit. Dat betekent enerzijds dat de ondernemingsraad al in een vroeg stadium moet worden betrokken bij de plannen en de besluitvorming. Anderzijds betekent het ook dat er op het moment van de adviesaanvraag een actueel inzicht moet zijn in de belangrijkste gevolgen van het besluit. 

In de adviesaanvraag die door de bestuurder moet worden voorgelegd aan de OR behoren drie zaken te worden uitgewerkt:
1. De beweegreden voor het voorgenomen besluit;
2. De personele gevolgen van het voorgenomen besluit;
3. De maatregelen die genomen zullen worden om mogelijke personele gevolgen op te vangen.

Aangezien er een jaar na de adviesaanvraag veranderingen kunnen zijn opgetreden in de beweegreden, personele gevolgen en de voorgenomen maatregelen behoort de ondernemingsraad een nieuwe adviesaanvraag te krijgen waarin deze zaken opnieuw worden toegelicht. De OR kan geen advies uitbrengen op basis van verouderde informatie in de adviesaanvraag van een jaar geleden, want daarmee is er geen sprake van ‘wezenlijke invloed’. De OR kan alleen een advies uitbrengen op basis van actuele en recente informatie en een goede onderbouwing.

Met vriendelijke groet,
 

De redactie

Meest gestelde vragen