vrijdag 9 december 2022

Overgang van onderneming

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Vaccineren

 Beste redactie,

Onze organisatie neemt een andere organisatie over (overgang van onderneming is van toepassing). Deze organisatie heeft een eigen ondernemingsraad. Ook onze organisatie heeft een OR. Hoe moet de medezeggenschap in de overgangsperiode worden geregeld? Bepaalt de bestuurder de koers of zijn beide ondernemingsraden aan zet om een voorstel te doen? 

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

In de WOR is eigenlijk niets geregeld voor de situatie die je beschrijft met de overgang van onderneming. De bestuurder is in ieder geval verplicht de fusiegedragsregels van de SER te volgen. Uit de strekking van de WOR en de fusiegedragsregels volgt dat de bestuurder ervoor moet zorgen dat gedurende de overgangsperiode de medezeggenschap geborgd blijft. Dit kan op verschillende manieren.

1. De beide OR-en blijven bestaan tot het einde van de zittingstermijn. Bij de overgang van de onderneming blijven beide OR-en gewoon bestaan;
2. In overleg tussen de bestuurders en beide OR-en kan worden afgesproken dat er een overgangs- of bijzondere OR wordt in gesteld (BOR). Hierin kunnen alle of een deel van de oude OR-en zitting in hebben. De BOR eindigt op het moment (dat vooraf wordt vastgelegd) waarop er nieuwe verkiezingen komen voor een nieuwe OR voor het totaal;
3. Het is ook mogelijk om gedurende de overgang beide OR-en worden gedurende de oergang in stand gehouden en alleen voor de besluiten die voortkomen uit de overgang zal een overkoepelend overleg georganiseerd worden.

Afhankelijk van de situatie kan een variant op het voorgaande worden afgesproken zolang alle partijen het er maar over eens zijn dat dit de beste manier is om recht te doen aan de belangen van de betrokken medezeggenschapsorganen. De afgesproken werkwijze kan vervolgens worden vastgelegd in een ondernemingsovereenkomst tussen de betrokken partijen (bestuurders en OR-en).
 
De manier waarop de medezeggenschap georganiseerd wordt maakt deel uit van het advies dat beide OR-en (moeten) geven over het voorgenomen besluit tot de overgang van onderneming. Daarin wil elke OR natuurlijk duidelijkheid verkrijgen over de wijze waarop medezeggenschap wordt georganiseerd gedurende de overgang en daarna. Je ziet in het adviestraject vaak dat beide ‘oude’ OR-en een voorstel doen of kenbaar maken wat zij wenselijk vinden. Het is dan aan de bestuurders(s) om met de OR-en een vorm te vinden die past bij de situatie.

Met vriendelijke groet,

 

De redactie