vrijdag 9 december 2022

MTO

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Vaccineren

 Beste redactie,

Onze werkgever wil graag een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in gaan voeren. Voor zover ik kan nagaan op basis van WOR artikelen 25 en 27 hoeft de OR hier niet bij betrokken te worden. Wil dit zeggen dat de ondernemingsraad geen instemmings- of adviesrecht heeft wat dit onderwerp betreft? 

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Wat je schrijft klopt, over het MTO vind je niets terug in de onderwerpen van het advies- en instemmingsrecht. Het besluit om een dergelijk onderzoek te houden is op zichzelf dus niet advies en/of instemmingsplichtig.

De praktijk is echter dat er op basis van de uitkomsten van het MTO vervolgens besluiten worden voorbereid en plannen worden gemaakt die wel onder het advies- en/of instemmingsrecht van de OR vallen en waar de OR dus bij betrokken moet worden. Het komt regelmatig voor dat de OR van mening is, om een goed advies te kunnen uitbrengen, dat er meer informatie nodig is over onderwerpen waar in het MTO geen aandacht aan is besteed. Dat is erg onhandig. Zodoende zijn bestuurders meestal bereid (en ook beter af) als ze de OR laten meedenken over de thema's en de vragen die gesteld gaan worden in het MTO. Dat voorkomt dat achteraf bij advies- en instemmingsplichtige besluiten die voortkomen uit het MTO weer opnieuw een uitvraag moet worden gedaan bij alle medewerkers.

Als de bestuurder op basis van het bovenstaande geen ruimte geeft voor de inbreng van de OR over de opbouw en vragen van het MTO dan kan de OR gebruik maken van het initiatiefrecht van artikel 23 lid 3 WOR.  De OR kan op basis hiervan zelf onderwerpen en vragen aandragen voorafgaand aan het MTO. Hier zal over gesproken moeten worden en de bestuurder zal schriftelijk naar de OR moeten beargumenteren wat hij/zij met de vragen gaat doen en waarom deze wel of niet worden overgenomen in het MTO.

Jij schrijft dat de ondernemer een MTO in wil gaan voeren. Als je daarmee bedoelt dat het MTO structureel onderdeel gaat uitmaken van het beleid, dat wil zeggen dat men het onderzoek bijvoorbeeld jaarlijks wil gaan herhalen, dan wordt het onderwerp daarmee wel instemmingsplichtig. Het is dan "een voorzieningen die gericht is op of geschikt is voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties”  zoals bedoeld in het instemmingsrecht van artikel 27 lid1L WOR. Een dergelijke regeling mag alleen worden ingevoerd als hier vooraf instemming voor is verkregen van de OR.
 
Als de MTO's eenmalig is, dan is het eerste deel van mijn antwoord van toepassing. 


Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen