vrijdag 9 december 2022

Initiatief nemen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

In hoeverre kunnen wij als OR bij onze bestuurder iets ‘afdwingen’ aangaande de wens ons een concreet plan aan te leveren op het gebied van HR/personeelsstrategie/opvang ziekteverzuim? Kunnen we een dergelijke ‘eis’ bijvoorbeeld vanuit de WOR onderbouwen?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag! 

De OR heeft een machtspositie op de onderwerpen die in het advies- en instemmingsrecht staan genoemd en daar valt ook het personeelsbeleid onder. Het punt waar jullie tegenaan lopen is dat de OR die positie alleen heeft als er op dat vlak 'voorgenomen besluiten’ zijn. Als er geen voorgenomen besluit is kan er ook geen advies of instemming over worden gevraagd. Dus zolang er op het vlak van HR/personeel geen besluiten in voorbereiding zijn hoeft de OR niet te worden betrokken. 

Gezien we met corona te maken hebben (en hierdoor met onderwerpen als thuiswerken, opnemen vakantiedagen etc.) zou ik mij kunnen voorstellen dat er besluiten in voorbereiding zijn of zelfs al genomen zijn. Als daarover iets wordt besloten mag dat alleen nadat de OR om instemming is gevraagd. Mijn ervaring is dat er wel degelijk (vaak kleine) zaken worden besloten maar dat niemand zich realiseert dat er instemming van de OR voor nodig is. Het is dus belangrijk goed te kijken naar wat er feitelijk wordt gedaan en hoe zich dat verhoudt tot de onderwerpen instemmingsrecht van artikel 27 WOR en het adviesrecht van artikel 25 WOR

Als er echt geen besluiten worden genomen over het HR-beleid dan is er door de wet voorzien in de mogelijkheid dat de OR zelf een voorstel kan doen op basis van het zogenaamde initiatiefrecht van artikel 23 lid 3 WOR. Dat betekent dat OR bijvoorbeeld een voorstel kan doen om het HR-beleid uit te werken in een handboek. De bestuurder zal dit voorstel op grond van de WOR serieus moeten overwegen. Daartoe zijn drie stappen benoemd in artikel 23 lid 3 WOR:

1. De OR dient het voorstel schriftelijk in te dienen, voorzien van een toelichting;
2. Bestuurder en OR hebben minimaal 1x overleg over het voorstel;
3. De bestuurder deelt na het overleg zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan de OR mee of en in hoeverre het voorstel wordt uitgevoerd.

Het blijft dus een voorstel (er is geen garantie dat het wordt overgenomen) maar aangezien de OR en bestuurder een gelijkwaardig overleg voeren kan de OR te allen tijde over de argumentatie en redenen die door de bestuurder worden gegeven het gesprek aangaan en deze weerleggen met eigen argumenten. Op deze manier verdwijnt het voorstel dus niet van tafel maar blijft het ter discussie op de agenda staan. Het is dus van belang dat de OR goede, feitelijk onderbouwde argumenten gebruikt. 

Mocht de bestuurder het voorstel (deels) overnemen dan zal het door de bestuurder (en HR) uitgewerkte HR-beleid of personeelshandboek vervolgens (grotendeels) conform artikel 27 ter instemming aan de OR moeten worden voorgelegd en heeft de OR dus de mogelijkheid om het verder aan te vullen en/of om verfijningen te vragen.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen