vrijdag 9 december 2022

Functioneren en beoordelen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Vaccineren

 Beste redactie,

Onze vraag is wat er wettelijk verplicht is t.a.v. functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Is het een verplichting om functioneringsgesprekken te houden en is het verplicht deze gesprekken jaarlijks te houden? Onze directie wil deze gesprekken in de toekomst anders gaan inrichten. Wij dienen de nieuwe vorm als OR sowieso goed te keuren. Mochten er nog andere aandachtspunten zijn voor dit onderwerp dan houden wij ons aanbevolen.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

Laat ik starten met te zeggen dat er geen wettelijke verplichting is om functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken te houden. Het zou wel kunnen dat jullie cao hierin een kader stelt.

Als hier niets voor geregeld is in de cao, dan is het aan de ondernemer om te bepalen of hij regelingen wilt opstellen of een systematiek wilt ontwikkelen voor functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken (in een vorm die past bij het bedrijf en de visie). De werkgever mag namelijk ‘bovenop’ de cao extra zaken regelen voor de werknemers. De cao is daarbij de ondergrens (minimum) en moet altijd worden uitgevoerd.

Als de werkgever plannen maakt (besluiten voorbereidt) om een regeling in te voeren voor functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken dan moet over die regeling vooraf instemming worden gevraagd aan de OR op grond van artikel 27 lid 1C en/of lid 1G WOR.

Anders gezegd; de werkgever moet de regeling(en) en/of systemen vooraf aan de OR voorleggen ter instemming. Kan de OR zich niet vinden in de aanpak of is de aanpak niet zorgvuldig doordacht, is de communicatie niet helder of is de regeling niet compleet dan stemt de OR simpelweg niet in en kan de werkgever de regeling niet invoeren. Uiteraard moet je als OR jullie standpunt wel beargumenteren en aangeven wanneer jullie wel instemming zouden kunnen verlenen. De (onderhandelings)positie van de OR is ideaal. Er is voor de werkgever eigenlijk geen mogelijkheid om de regeling zonder instemming van de OR in te voeren zolang er redelijke argumenten op tafel blijven.

Ik vermoed overigens dat jullie HR manager goed van op de hoogte is van het bovenstaande uit de WOR. Vraag hem/haar eens naar de stand van zaken en de manier waarop men dit wil gaan doen. Het is namelijk zaak dat de OR vroeg wordt betrokken bij de opzet van de regelingen. Het werkt beter om de OR al mee te laten denken in de fase van het opstellen van de regelingen en systemen. De input van de OR kan dan gedurende het voorbereidingsproces worden verwerkt. Gebeurt dat niet dan kan de OR alleen maar achteraf een oordeel vormen en met aanvullingen en suggesties komen wat kan zorgen voor vertraging en frustratie.

Met vriendelijke groet,

 

De redactie

Meest gestelde vragen