vrijdag 9 december 2022

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

tekenen contractBeste redactie,

Mag een werkgever eenzijdig contracten wijzigen? Wat zijn de spelregels omtrent dit onderwerp?

Met vriendelijke groet,

De OR

 Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

Een werkgever mag arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen als er in de arbeidsovereenkomst een 'eenzijdig wijzigingsbeding' is opgenomen. Maar ook als dit beding is opgenomen dient de werkgever de wijziging met de medewerker te bespreken en te vragen of de medewerker akkoord kan gaan met deze wijziging. In goed overleg dus. Voor een eenzijdige wijziging dient sprake te zijn van een zwaarwegend belang. Het gaat bijvoorbeeld al langere tijd financieel niet goed met de organisatie. Toch is het helaas niet mogelijk een zwaarwegend bedrijfsbelang eenduidig aan te geven. Of het zo’n belang is verschilt per organisatie en situatie. De werkgever dient bij de afweging niet alleen rekening te houden met de belangen van de organisatie maar ook met die van de medewerker aan de hand van de termen ‘redelijkheid en billijkheid’. 

Voor de betreffende medewerker is het dus van belang te achterhalen of de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding bevat. Verder is het raadzaam de werkgever te vragen waarom hij deze wijziging wenst door te voeren, zodat de medewerker ook de mogelijkheid heeft de werkgever te informeren wat de gevolgen hiervan zijn voor de medewerker. En voordat de medewerker wel of niet akkoord gaat met de wijziging is het altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen. Een jurist kan een inschatting maken of er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang en of er sprake is van redelijkheid en billijkheid. 

Als de werkgever de wijzing invoert en de werknemer is het daar niet mee eens en vindt dat hij of zij daar ook goede argumenten voor heeft, dan heeft deze medewerker de mogelijkheid om een vordering in te stellen bij de kantonrechter die het finale besluit neemt. Advies is om zo’n stap altijd te nemen na en met juridisch advies. 

Als de eenzijdige wijziging een collectieve wijziging betreft (dus voor het voltallig of een groot deel van alle medewerkers) en het betreft een onderwerp dat instemmingsplichtig is (zie hiervoor artikel 27 lid 1 WOR) dient de OR eerst om instemming gevraagd te worden. Dit versterkt het recht van medewerkers want als de OR om goede redenen vind dat deze wijziging niet zwaarwegend is kan de werkgever de eenzijdige wijziging niet doorvoeren. Overigens overruled het instemmen van de OR niet het individuele proces zoals hierboven beschreven met de werknemer want ook als stemt de OR in met de wijziging dan nog moet ook de werknemer akkoord gaan.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen