vrijdag 9 december 2022

De paden op...

Wandelaar in de natuurBen jij sinds de laatste lockdown ook meer gaan wandelen? Gisteren kwam ik twee wandelaars tegen die een Fitbit hadden aangeschaft, speciaal om te ontdekken of zij in deze tijd van veel thuiswerken in staat zijn om 10.000 stappen per dag te zetten. In mijn beleving is het drukker in de bossen en op de heiden. Misschien zijn wij elkaar wandelend ook wel tegengekomen. 

Recent las ik in de media over het wetsvoorstel van Schouten om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te versterken. De Eerste Kamer is inmiddels akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Om met het eerste te beginnen, de minister heeft een voorstel gedaan voor het verminderen van de stikstof. 

Dat voorstel betreft een belasting op de uitstoot van stikstof. Dat moet in combinatie met een regeling van de EU. Daarin staat dat aan de grenzen van de EU betaald moet worden voor die producten waar geen ‘stikstofheffing’ over betaald is. Tot zover begrijpelijk. Maar die heffing geeft ook een recht op het moment dat de eigenaar minder stikstof gaat uitstoten. Enerzijds blijft zijn recht op het uitstoten bestaan. En anderzijds kan dat wat niet meer wordt uitgestoten als recht worden verkocht. Andere bedrijven of boeren kunnen dat kopen en hebben dan het recht om meer stikstof uit te stoten dan ze eerder deden. En de drempel om te kopen is er vrijwel niet. De industrie lonkt naar stikstofrechten en is bereid hiervoor te betalen want dan kunnen zij nog meer produceren. Hoe komen wij op deze manier aan een reductie van de stikstofuitstoot? Ik heb er serieus over nagedacht, maar begrijp het werkelijk niet. 

Het tweede waar ik over las was dat de overheid de natuur gaat versterken. Hier moest ik ook even over nadenken want ik was in verwarring. Wat bedoelde de overheid nu precies met het versterken van de natuur? Of anders gesteld wat is eigenlijk natuur? Zijn dat de koetjes en de bijtjes bij de bioboer of is dat de natuur van de Oostvaardersplassen? Gaat het om de parken en de bossen die aangelegd zijn of het strand? Of gaat het om nieuwe hybride vormen van natuur zoals voedselbossen? 

Zou het niet beter zijn om de door onszelf veroorzaakte vervuiling in de breedste zin van het woord te beperken en hiermee indirect de ‘natuur’ te versterken. Denk aan het verminderen van plastic in de zee en het drinkwater zuiveren van pfas. Denk aan het stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Al langere tijd wordt een verband vermoed tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson. 

Als de overheid bedoelt dat ze de natuur wil versterken door gebieden af te sluiten voor een teveel aan wandelaars (die misschien en passant het nodige achterlaten aan plastic, mondkapjes en andere zaken) dan snap ik dat. Maar ergens hoop ik dat de overheid dit niet voor ogen heeft, want wandelen in de natuur heeft mij de afgelopen maanden zijn nut wel weer bewezen.  

Aan de ondernemingsraden van Nederland de vraag om het missie- en visiedocument en het laatste strategische meerjarenplan van jullie organisatie erbij te pakken en te lezen op welke manier jullie organisatie haar bijdrage levert aan behoud en versterking van de natuur. Daar is vast aandacht aan besteed. Vraag vervolgens in het algemene gang van zaken overleg (artikel 24 WOR) op welke wijze hier handen en voeten aan gegeven wordt. Kortom: Wat doen wij op dit moment aan het behoud en versterking van de natuur?