vrijdag 9 december 2022

Wet- en beleidswijzigingen na 1 juli 2021

Online consult bedrijfsartsDe komende periode wijzigen verschillende wetten. Tevens zijn er wetsvoorstellen in de maak. Voor de OR heb ik de belangrijkste veranderingen hieronder weergegeven. 

Arbeidsomvang voor oproepkrachten (1 juli 2021)

Sinds januari 2020 krijgen oproepkrachten na een jaar een aanbod voor een vaste arbeidsomvang. De omvang dient minimaal gelijk te zijn aan het gemiddelde aantal uren van de arbeid in de voorgaande 12 maanden. Vanaf 1 juli 2021 is hieraan toegevoegd dat het aanbod uiterlijk ingaat op de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd én dat de werknemer het aanbod binnen een maand dient te accepteren. De OR zal dus inzicht moeten hebben in welke oproepkrachten werkzaam zijn en hoe lang zij werkzaam zijn. Hoewel dat niet precies zo in het instemmingsrecht van artikel 27 WOR staat is het wel van toepassing.

Bedrijfsarts bij WIA (1 september 2021)

Als een werknemer een WIA uitkering aanvraagt, dient de werkgever een re-integratieverslag te overleggen. Vanaf 1 september 2021 is het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag door het UWV. Deze wijziging geeft werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting in het geval van een zieke werknemer. De bevoegdheid op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (artikel 28 WOR) is hier aan de orde.

Wetsvoorstel Recht op onbereikbaarheid (per 1 jan 2022)

De (on)bereikbaarheid buiten werktijden dient verplicht besproken te worden tussen de werknemer en de werkgever. Dit om de druk die werknemers ervaren om continu bereikbaar te zijn te verlichten. Het gebruik van mobiele apparaten en de grote toename van het aantal thuiswerkers heeft een belangrijke rol gespeeld in het ervaren van deze druk. De OR kan gebruik maken van de bevoegdheid voor de veiligheid, welzijn en gezondheid (artikel 28 WOR). 

Wetsvoorstel Werken waar je wil (Nog geen datum)

Dit wetsvoorstel wil regelen dat een verzoek om aanpassing van de werkplek (thuis/elders) op gelijke wijze in behandeling wordt genomen als een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur. Voor dit onderwerp heeft de OR instemmingsrecht volgens artikel 27 WOR. 

Beperken van flexwerk

Begin juni is het Advies Arbeidsmarkt gepresenteerd door werkgevers en vakbonden. Dit advies is door de SER tot stand gekomen en doet hiermee een beroep op het nieuw te vormen kabinet om rekening te houden met deze adviezen in hun plannen voor de toekomst. Een groot aantal van de adviezen heeft tot doel om flexwerk steeds meer te beperken. 

Minder kantoorruimte

Een groot aantal werkgevers gaat kantoorruimte schrappen nu medewerkers gewend zijn om thuis te werken. Er zal op een andere manier worden nagedacht over invulling van de beschikbare kantoorruimte. Medewerkers zullen meer naar kantoor komen om te ontmoeten en overleggen. Geconcentreerd werken leent zich beter om thuis te doen.    

Regeren is vooruitzien. Dat geldt niet alleen voor het nieuw te vormen kabinet maar ook voor ondernemingsraden. Dus OR-en kunnen zich vast voorbereiden op deze veranderingen, het loont de moeite. Voor meerdere van deze regelingen geldt namelijk het advies- of instemmingsrecht.