vrijdag 9 december 2022

Wat maakt een besluit 'belangrijk'?

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Volgens artikel 25 h WOR moet er door een directie advies gevraagd worden bij een belangrijke investering. Onze vraag is hoe je een investering moet inschatten. Is dat de grote van het bedrag of in verhouding met de begroting? Kunnen jullie ons over dit onderwerp handvatten aanreiken?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank hiervoor! Jullie vraag betreft geen eenvoudige materie.
 
De OR is er om mee te denken over het effect van allerlei besluiten op het personeel. Of een bepaalde investering als belangrijk moet worden gezien zou je dus naast de relatieve hoogte van het bedrag ook af kunnen meten aan de gevolgen die de investering gaat hebben op het personeel. Hoe raakt het besluit tot de investering het werk van de mensen? Daar gaat de OR over.

In de regel is het zo dat de OR om advies moet worden gevraagd over strategische besluiten. De onderwerpen in het adviesrecht zijn van strategische aard.
Mijn ervaring is dat besluiten vanuit juridisch (WOR) perspectief bezien veel vaker wel dan niet adviesplichtig blijken te zijn. En aangezien de OR er is in het belang van de onderneming is het eigenlijk ook raar dat er zo vaak discussie over is. De strekking is eigenlijk dat strategische besluiten aan de OR moeten worden voorgelegd en dat de OR vervolgens mag besluiten om van het adviesrecht af te zien. De OR kan dit doen omdat het onderwerp geen grote consequenties heeft voor het personeel of omdat het onderwerp vanuit het perspectief van de OR niet belangrijk genoeg is.

Over het woord ‘belangrijk’ zoals je dat in het adviesrecht aantreft is al veel geschreven en gezegd door deskundigen, juristen en rechters. Voor de term 'belangrijk' kan je de vuistregel hanteren dat alle besluiten die ’niet-alledaags’ zijn als belangrijk kunnen worden aangemerkt als ze gekoppeld zijn aan de onderwerpen van adviesrecht artikel 25 lid 1a tm 1n. Of anders gezegd: alle besluiten die in de normale dagelijkse bedrijfsvoering worden genomen vallen niet onder de definitie ‘belangrijk' zoals bedoeld in het adviesrecht van artikel 25.

Juridisch bezien hangt de vraag of het voorgenomen besluit tot het doen van een investering als 'belangrijk moet worden gezien af van de impact die het besluit heeft op het werk van de medewerkers. Hiervoor kan je de volgende criteria in ogenschouw nemen (samengesteld op basis van jurisprudentie):
- de sociale gevolgen van de verandering (bijv. m.b.t. werkgelegenheid);
- de frequentie en geldingsduur van het besluit;
- de economische gevolgen van het besluit voor de kernactiviteiten, omzet, toekomstige afzet en omvang en aard van de activiteiten van de onderneming;
- de organisatorische gevolgen van de verandering: de betekenis van de inkrimping of wijziging in het totaal van de werkzaamheden van de onderneming.

Je zult het met mij eens zijn dat dit lijstje niet bepaald praktisch is, vandaar de eerder genoemde vuistregel. Het woord 'belangrijk' maakt het adviesrecht een beetje tot een mistig gebied en misschien is dat ook wel bewust zo gedaan door de wetgever. Het leidt er in ieder geval toe dat bestuurder en OR er onderling over zullen moeten spreken en dat is goed, want op deze manier staat de impact van het te nemen besluit centraal. Aangezien OR en bestuurder een 'gelijkwaardig' overleg dienen te voeren is de uitleg van de OR van gelijke waarde als de uitleg die de directie er aan geeft. 

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen