donderdag 8 december 2022

Verplichte onderwerpen werknemershandboek

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Als ondernemingsraad hebben wij de volgende vraag: Ons bedrijf heeft geen CAO. Wij werken met een werknemershandboek. Wat zou hier verplicht in horen te staan? We worden nu telkens door middel van memo's geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

Er zijn geen wettelijke verplichtingen voor een werknemershandboek. In de regel is een werknemershandboek een samenstelling van allerlei door het bedrijf opgestelde regelingen die voor alle werknemers van toepassing zijn en dus van belang zijn. De samenstelling van zo’n handboek wordt gedaan door de werkgever zelf.

Bij een klein bedrijf zie je vaak dat werknemer en werkgever individuele afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden en regelingen die over het werk gaan. Als een bedrijf groeit en steeds meer werknemers krijgt is er vaak behoefte om de regels te harmoniseren zodat die voor iedereen hetzelfde zijn. Zo ontstaat een werknemershandboek (soms ook wel arbeidsvoorwaardenhandboek of personeelshandboek of bedrijfsreglement genoemd). 

Als er regelingen in het handboek worden gewijzigd, opgesteld of geschrapt dan geldt voor een aantal van die regelingen dat dit alleen mag nadat de OR daarover om instemming is gevraagd. Stemt de OR niet in dan mag de regeling niet worden doorgevoerd. Voor welke regeling de OR om instemming moet worden gevraagd kan je lezen in artikel 27 lid 1A tm 1L van de WOR. Het gaat om de volgende regelingen:

 1. een regeling met betrekking tot een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
 2. een werktijd- of een vakantieregeling;
 3. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
 4. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid;
 5. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
 6. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
 7. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
 8. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
 9. een regeling op het gebied van het werkoverleg;
 10. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
 11. een regeling omtrent de registratie van, de omgang met en de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
 12. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen één en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen;
 13. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders.
Het is dus niet zo dat alle wijzigingen in de regelingen in het werknemershandboek onder het instemmingsrecht van de OR vallen. 

Overigens kunnen die regels ook na instemming van de OR niet zomaar worden opgelegd aan de werknemers. Als de werknemer bij aanvang van zijn arbeidsovereenkomst andere afspraken had gemaakt dan in het arbeidsvoorwaarden handboek worden opgenomen zal de werkgever met iedere werknemer apart de nieuwe afspraken moeten afstemmen.

Met vriendelijke groet,
 

De redactie