vrijdag 9 december 2022

Verplicht dragen van mondkapjes

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Onze werkgever verplicht elke medewerker binnen de onderneming tot het dragen van mondkapjes. In hoeverre kunnen wij als ondernemingsraad iets met dit onderwerp?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Aangezien niemand was voorbereid op de omvang van deze pandemie en de tweede golf is het zowel voor werkgevers als werknemers zoeken hoe de maatregelen in de specifieke situatie van het eigen bedrijf het beste kunnen worden toegepast. Dat is maatwerk waarbij ook gekeken moet worden naar de individuele situatie van de werknemer (thuis en op het werk). In diverse artikelen wordt aangehaald dat de ondernemingsraad bij uitstek het orgaan is waarmee de bestuurder in gesprek zou moeten gaan om werkbare afspraken te maken inzake de corona-maatregelen. 

Op de website van de overheid inzake corona staat te lezen: 'Het kabinet wil onze gezondheid, onze banen en inkomens beschermen. Om de gezondheid te beschermen heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen waaronder afstand houden. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de manier waarop u als ondernemer of werkgever werkt.’

De OR is er om mee te denken over de onderneming in het belang van het personeel. In artikel 28 WOR staan een aantal specifieke thema’s genoemd waarbij de OR dient te bevorderen dat de regels worden nageleefd. Als eerste gaat het over het bevorderen van de naleving van de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Op grond van dit artikel kan de OR de bestuurder dus aanspreken op het wel of niet goed naleven van de corona-maatregelen die genomen zijn door de overheid. Hoewel werkgevers de adviezen strikt genomen niet hoeven op te volgen, is de werkgever volgens de arbo-wet wel verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Daar hoort ook bij dat de werkgever de kans op besmetting met een ziekte zo klein mogelijk moet maken.

Als het gaat over het verplichten van mondneusmaskers binnen de onderneming dan is dat een regeling die bovendien valt onder het instemmingsrecht van de OR artikel 27 lid 1D (een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden). Dit betekent dat de bestuurder het besluit om de regels in te voeren die invloed hebben op de arbeidsomstandigheden (zoals het verplicht dragen van een mondneusmasker) alleen mag nemen als de OR daarmee heeft ingestemd. 

De bestuurder zal de regels inzake het verplicht dragen van mondneusmaskers aan de OR moeten voorleggen ter instemming. Op deze manier heeft de OR de mogelijkheid om aanvullingen of wijzigingen voor te stellen. De OR kijkt daarbij vaak naar de uitvoerbaarheid in de praktijk en zal ervoor willen zorgen dat de regeling zo goed mogelijk aansluit bij wat de medewerkers in de praktijk belangrijk en werkbaar vinden. De OR zou bijvoorbeeld specifieke regels voor bepaalde functies kunnen voorstellen of juist uitzonderingen daarop. Als de bestuurder besluit de voorgestelde wijzigingen van de OR niet over te nemen dan kan de OR besluiten om niet in te stemmen met de regeling waardoor de regeling (nog) niet kan worden ingevoerd. 

De positie van de OR in deze ‘onderhandeling’ is dus zeer stevig. Het feit dat de regels ’snel' nodig zijn kan door de bestuurder niet als excuus worden gebruikt om het overleg met de OR over te slaan of de bezwaren van OR naast zich neer te leggen.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen