vrijdag 9 december 2022

Tijd voor de OR

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

teamoverleg

Beste redactie,

Graag zou ik willen weten hoeveel tijd ik als OR-lid krijg voor mijn werk in onze ondernemingsraad?

Met vriendelijke groet,

De ORBeste OR,

Er zijn in de WOR geen aantallen uren vastgesteld voor het werk dat OR-leden, secretarissen of voorzitters verrichten voor de OR. In iedere organisatie kan dit anders zijn. De benodigde tijd is afhankelijk van de het aantal besluiten en de kwaliteit van advies- en instemmingsaanvragen die de OR ontvangt en van de voorstellen die de OR wil doen. Als er veel verandert en aan de hand is in de organisatie, heeft de OR veel werk. Is de onderneming in rustig vaarwater dan zijn er minder overleggen nodig en is er minder werk voor de OR.

Uit de WOR kan je afleiden dat de OR-leden de tijd moeten krijgen die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen, en dat alle OR-tijd gewoon werktijd is. Alleen in artikel 18 lid 3 van de WOR wordt een tijdseenheid genoemd. Namelijk 60 uur per OR-lid per jaar voor beraad, overleg en kennisneming (lees voorbereidingstijd). Dat is dus ongeveer 1,5 uur per week maar daar zitten de vergaderingen en trainingen dus niet bij in.

Het is verstandig om het aantal uren te monitoren en bespreekbaar te maken. Regsitreer de tijd die wordt besteed aan de OR en evealueer eens in het jaar (met de OR en met de bestuurder) hoeveel tijd het OR-werk jullie gekost heeft. Zo krijg je een beter gevoel bij de tijdsbesteding en kan je ook met elkaar van gedachten wisselen over de noodzaak en het efficiënt inzetten van tijd. Het doel van de OR zoals dat in artikel 2 van de WOR staat is daarbij het uitgangspunt: 'Het leveren van een bijdrage aan het goed functioneren van de onderneming'. Daar moeten jullie je als OR over kunnen verantwoorden. De bestuurder is verantwoordelijk voor het beschikbaar maken en uitroosteren van de tijd die OR-leden nodig hebben. Het artikel 17 lid 2 en 3 WOR schrijven voor dat het OR-werk binnen de normale werktijd moet kunnen plaatsvinden en dat voor alle uren die OR-leden in de OR steken het normale loon doorbetaald dient te worden.

Hoeveel uur er per OR-lid nodig is van verschillende zaken af zoals de hoeveelheid werk die er ligt voor de OR, hoe groot de OR is, of er commissies zijn gevormd en hoe vaak er vergaderd wordt. Vaak is er bij de start van een OR of na de verkiezingen (tijdelijk) wel meer tijd nodig. Ook is er rondom grote besluiten en complexe adviesaanvragen meer tijd nodig dan gemiddeld. In de regel hebben voorzitters en secretarissen meer tijd nodig dan OR-leden omdat zij meer voorbereidend werk moeten verrichten. Wij zien in de praktijk dat het goed werkt om een vast dagdeel per week vrij te plannen voor alle OR-leden. Is die tijd niet nodig of is er minder tijd nodig dan kan het 'normale' werk worden opgepakt.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen