donderdag 8 december 2022

Roosterwijziging

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Onze werkgever heeft vanwege nieuwe software niet langer meer de mogelijkheid om 4 weken voor het werkrooster ingaat waarschijnlijke werk- en rusttijden als bloktijden aan te geven. Wat niet wijzigt is inzage in het daadwerkelijke werkrooster. Deze ontvingen wij altijd 4 dagen van te voren en dat blijft zo. Als ondernemingsraad vragen wij ons af of hier sprake is van een een roosterwijziging en zo ja, of deze instemmingsplichtig is volgens de WOR artikel 27 lid b.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!
 
Als ik het goed begrijp wijzigt er aan de regeling zelf niets, maar wel aan de manier en het moment waarop deze door de werkgever inzichtelijk wordt gemaakt aan de werknemers. De regeling op zichzelf verandert daarmee niet waardoor er in mijn ogen dus geen sprake is van een instemmingsplichtig besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling zoals bedoeld in artikel 27 lid 1 WOR.

Dat er geen sprake is van een instemmingsplichtig besluit wil niet zeggen dat de ondernemingsraad geen rol heeft. De OR heeft middels het overlegrecht (artikel 23 lid 2 WOR) en het initiatiefrecht (artikel 23 lid 3 WOR) de mogelijkheid om alles wat de OR belangrijk vindt ter sprake te brengen in de overlegvergaderingen met de bestuuder en daarover ook voorstellen te doen om (bijvoorbeeld) regelingen te wijzigen of aan te scherpen.  

Het feit dat jullie een vraag hierover stellen en dat jullie er in de OR over praten zegt mij dat het onderwerp leeft onder jullie en jullie collega’s. Het is blijkbaar een onderwerp waar jullie iets van vinden. De eerst stap is om met elkaar als OR te bepalen hoe de gang van zaken met betrekking tot de roostering zo kan worden geoptimaliseerd dat het voor de werknemers goed werkbaar is. Als jullie daarover een helder standpunt of voorstel kunnen formuleren zou je dat kunnen voorleggen aan de bestuuder. De bestuurder zal jullie standpunten en voorstellen op grond van het initiatiefrechtdan serieus moeten overwegen of overnemen. In het initiatiefrecht van artikel 23 lid 3 WOR is bepaald hoe er door de bestuuder en OR moet worden omgegaan met een voorstel van de OR. De procedure is :

1. De OR dient een schriftelijk voorstel in voorzien van een toelichting met hierin dit voorstel van belang;
2. Over het voorstel moet tenminste 1x overleg plaatsvinden in de overlegvergadering tussen OR en bestuuder;
3. De bestuuder moet vervolgens in schriftelijke reactie met redenen omkleed naar de OR terugkoppelen wat er met het voorstel wordt gedaan.

Uiteraard kan je over de redenen die worden aangegeven door de bestuuder van mening verschillen. Je hoeft het niet met de argumenten van de bestuuder eens te zijn en je kunt daarover dus opnieuw in gesprek gaan. Op deze manier kan je heel goed invloed uitoefenen op dit soort situaties en veranderingen teweeg brengen.

 
Met vriendelijke groet,

 

De redactie

Meest gestelde vragen