donderdag 8 december 2022

Reorganisatie: standplaatswijzigingen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Bedrijven bij schemer

 Beste redactie,

Recent ontving de OR een adviesaanvraag. De OR heeft de vraag of dit juridisch gezien een reorganisatie is, omdat de opzet van het voorgenomen besluit is om geen functies/arbeidsplaatsen te laten verdwijnen. Wel worden kostenplaatsen opgeheven, nieuwe gecreëerd en zal de standplaats van veel medewerkers wijzigen. De OR vraagt zich dit af om te weten op welke rechten uit het Sociaal Plan medewerkers aanspraak kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

De vraag of iets een reorganisatie is of niet doet er niet toe vanuit de WOR bezien. De term reorganisatie komt in de WOR niet voor. Daar wordt in artikel 25 lid 1e  WOR gesproken over 'een voorgenomen besluit tot een belangrijk wijziging in de organisatie van de onderneming dan wel de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming’. Als er sprake is van een reorganisatie is er vrijwel zeker ook sprake van een veranderingen in de onderneming die adviesplichtig zijn.
Als ik jullie uitleg lees is mijn conclusie dat hier sprake is van een adviesplichtig besluit. Aangezien jullie een adviesaanvraag hebben ontvangen kan daarover geen discussie zijn.
 
Een sociaal plan heeft evenmin een juridische status en komt in de wetgeving als term niet voor. Onder een sociaal plan wordt over het algemeen verstaan de afspraken die werkgever en vakbonden (en soms ook de OR) maken met over het (sociale) vangnet dat wordt gehanteerd als vanwege een reorganisatie (organisatieverandering) bijvoorbeeld arbeidsplaatsen gaan verdwijnen of als standplaatsen wijzijgen. Het sociaal plan kan dus onderdeel zijn van een adviestraject als voorwaarde voor de OR om tot een positief advies te komen. Als het sociaal plan deel uitmaakt van jullie cao is dus helder wat er moet gebeuren in het geval van een organisatieverandering / reorganisatie. Dit betekent dat de werkgever verplicht is in het geval van een organisatieverandering een sociaal plan op te stellen samen met de vakbonden. Als dat al is gebeurd dan is dat sociaal plan van kracht. 

Nu even terug naar het perspectief van de OR en wat jullie te doen hebben. Er ligt een adviesaanvraag dus er is sprake van een voorgenomen besluit (plan) tot een organisatieverandering. Om te weten of het sociaal plan moet worden toegepast zal de OR eerst voldoende informatie moeten ontvangen over de exacte uitwerking en de gevolgen van het personeel want de vraag is of dat nu duidelijk is. Wat betekenen de standplaatswijzigingen bijvoorbeeld voor de reisafstanden van medewerkers? Als het sociaal plan deel uitmaakt van de cao kan je als OR eenvoudigweg verwijzen naar de cao en stellen dat, voordat de OR een advies kan uitbrengen over een organisatieverandering, eerst een sociaal plan zal moeten worden opgesteld / bekrachtigd. Zolang er binnen de OR vragen zijn over wat er nu precies gaat gebeuren en wat dit gaat betekenen voor het personeel kan je als OR geen advies uitbrengen. Je kunt immers niet adviseren over iets wat je niet begrijpt of waar nog vragen over zijn.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen