vrijdag 9 december 2022

Reactie verlofaanvraag

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

agenda planning

Beste redactie,

Mag onze werkgever de termijn waarbinnen gereageerd moet worden na een verlofaanvraag op 4 weken stellen (eventueel met instemming van de ondernemingsraad) of is dit altijd 2 weken? Ik verwijs in dit kader ook naar het Burgerlijk Wetboek en het wetsartikel dat vakantie en verlof beschrijft (638 lid 2b).

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag. Het wetsartikel in het BW biedt de mogelijkheid om de termijn waarbinnen er door de werkgever gereageerd moet worden op een verlofaanvraag in de arbeidsovereenkomst, de cao of met een ander bevoegd bestuursorgaan (zoals de OR) vast te stellen. Het is dus van belang om te weten of er in de arbeidsovereenkomsten of cao al een afwijkende termijn is bepaald. Zo ja, dan is die van toepassing. Zo nee, dan is gewoon de wettelijke termijn van twee weken van toepassing en kan de werkgever er voor kiezen om met de OR en de werknemers een andere termijn af te spreken. Een dergelijk voorgenomen besluit valt onder het instemmingsrecht op de vakantieregeling (artikel 27 lid 1 sub b WOR). Als de OR niet instemt kan de afwijkende termijn niet worden gehanteerd en blijft de wettelijke termijn van twee weken van kracht. Overigens is het ook zo dat als de OR wel instemt er vervolgens alsnog afspraken op individueel (arbeidsovereenkomst) niveau moeten worden aangepast. Het is niet zo dat als de OR instemt dat de regeling dan vanzelfsprekend voor alle medewerkers van toepassing is want als een werknemer eerder andere afspraken had dan blijven die van kracht. De werkgever heeft natuurlijk wel een sterk argument als de OR heeft ingestemd. 

De termijn van twee (wettelijke) weken is er uiteraard ter bescherming van de werknemer. De vraag is waarom je daar van af zou willen wijken. Wat is de reden dat men naar vier weken wil? Twee weken is dus volgens de wetgever heel redelijk te noemen. 

Verder vraag ik. mij af waarom dit onderwerp zo’n punt van aandacht is tussen bestuurder en OR. Mij lijkt dat als iemand verlof wil aanvragen dat je dat dan tijdig probeert te doen en als de leidinggevende aangeeft dat er daardoor problemen ontstaan dat je dan samen nadenkt over een oplossing. Dat lijkt mij beter dan proberen het hele protocol dicht te regelen want (meer) regels lossen geen problemen op, mensen losten problemen op.

Dat dit soort vragen ontstaan zegt iets over de cultuur in de onderneming. Als OR zou ik het als taak zien om de dialoog te voeren met de bestuurder wat er achter het hele vraagstuk van deze termijnen ligt. 

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen