vrijdag 9 december 2022

Personeel verplaatsen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

kind met oppas

Beste redactie,

Wij werken in de jeugdzorg en in een van onze teams speelt de situatie dat er voor een bepaalde functie in een bepaalde schaal te veel fte’s (fulltime-equivalenten, red.) zijn. Voor een andere functie in een andere schaal zijn er te weinig fte. Men wil nu een medewerker verplaatsen van de ene functie naar de andere. Er is geen vacature gesteld. Wij vragen ons af of dit zomaar kan en wat de positie van de OR hierin is.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag! Vanuit de WOR zijn er twee relevante punten om in het oog te houden. 

  1. Het zou kunnen dat het schuiven met fte’s een verandering in de organisatie is zoals bedoeld wordt in artikel 25 lid 1e WOR. Vuistregel is dat als er besluiten worden genomen die veranderingen in het organogram tot gevolg hebben, een dergelijk besluit onder lid 1e valt. In zo’n geval dient de OR om advies te worden gevraagd voordat men uitvoering kan geven aan het besluit. Het lijkt me gezien jouw beschrijving niet waarschijnlijk dat het schuiven met fte’s een verandering in het organogram tot gevolg zou hebben maar op basis van je vraag kan ik dat niet met zekerheid zeggen. 
  2. Als het gaat om functiewisselingen waarbij medewerkers van de ene functie overgaan naar een andere functie is de vraag relevant welke regels je daarvoor dient te hanteren. In cao’s en personeelshandboeken staan soms regels die betrekking hebben op de invulling van functies, de vacatureprocedure. Bijvoorbeeld eerst intern openstellen en daarna pas extern. De reden hiervoor is uiteraard dat medewerkers gelijke kansen moeten krijgen en dat er een transparante en eerlijke afweging gemaakt wordt bij de invulling van een vacature. 

De regels die hierover bij jullie in de cao of in het personeelshandboek staan moeten uiteraard worden gevolgd en de OR heeft dan de rol om de bestuurder er op aan te spreken als de (interne) regels niet juist worden gevolgd. (artikel 28 WOR). 

Als de bestuurder wil afwijken van interne regels (dus niet opgenomen in de cao), dan moeten ze worden aangepast en dat kan alleen met instemming van de OR (artikel 27 lid 1e WOR, inzake aanstellingsbeleid). Het kan ook zijn dat de regels nooit expliciet zijn opgeschreven maar dat er een soort gewoonterecht is ontstaan: ‘Zo doen we dat altijd’. Ook in dat geval worden de regels in termen van de WOR ‘gewijzigd’ en is dus instemming van de OR nodig.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen