donderdag 8 december 2022

OR-vergadering openbaar voor medewerkers?

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Als ondernemingsraad hebben wij de volgende vraag: In hoeverre zijn OR-vergaderingen en OR-OV (met de bestuurder) vergaderingen wel of niet openbaar, en hiermee toegankelijk voor werknemers?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

In de basis is OR-werk openbaar. De OR is een democratisch gekozen orgaan en de principes zijn dus gebaseerd op openheid en transparantie, net als in de Tweede Kamer of gemeenteraad. Dit blijkt o.a. uit het feit dat volgens de WOR de verslagen en agenda’s van zowel de OR-vergadering als de OV-vergadering (met bestuurder) openbaar zouden moeten zijn.

Over de toegankelijkheid van de vergaderingen zelf is in de wet niets geregeld. Afgaande op de bedoeling van de wetgever is het mogelijk om werknemers deel te laten nemen aan de vergadering. Uiteraard hebben ze dan geen stemrecht. Er zijn echter wel een paar praktische hobbels.

1. Als de OR onder normale werktijd vergadert zal de werknemer praktisch gezien ‘in de tijd van de baas’ deelnemen aan een activiteit die niet bij zijn of haar taken behoort. De werkzaamheden moeten dit dan toelaten. Soms is deelname hierdoor dus gewoonweg niet mogelijk.

2. Als de OR vertrouwelijke zaken of eventueel zaken onder geheimhouding bespreekt met de bestuurder kan de werknemer hier niet bij zijn. Je zult in zo'n geval bijvoorbeeld de agendavolgorde moeten aanpassen. 'Vertrouwelijk' is in deze een rekbaar begrip wat niet vastomlijnd in de wet is vastgelegd. Geheimhouding is wel een helder begrip in de wet en moet dan ook concreet worden afgesproken. Wat is precies geheim? Voor wie? En voor hoe lang?

Het is in het algemeen niet gebruikelijk dat werknemers bij de vergadering zijn. De OR vertegenwoordigt immers de werknemers en de agenda’s en verslagen zijn (onder voorbehoud van de agendapunten onder geheimhouding) openbaar. Het is dus eigenlijk ook niet nodig om werknemers bij de vergadering aan te laten sluiten. De OR kan er echter voor kiezen om werknemers uit te nodigen om inhoudelijke redenen.

Met vriendelijke groet,
 

De redactie