donderdag 8 december 2022

Optimaliseer het artikel 24 overleg

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Binnenkort hebben wij ons halfjaarlijkse overleg met de bestuurder. Vaste bespreekpunten zijn een algemene en financiële update. Desondanks voelt dit overleg altijd vooral als een formaliteit waar we misschien meer uit zouden kunnen halen. Hebben jullie agendapunten die voor een dergelijk overleg interessant kunnen zijn?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

Regelmatig adviseer ik om optimaler gebruik te maken van het algemene gang van zaken overleg zoals bedoeld in artikel 24 lid 1 van de WOR. Dit artikel verplicht de ondernemer om twee keer per jaar een terugblik en vooruitblik te geven op de ontwikkelingen in de onderneming en vervolgens een overzicht te presenteren van de voorgenomen besluiten waarover de OR om advies dan wel instemming gevraagd gaat worden. Over deze besluiten moeten vervolgens tussen OR en bestuurder afspraken worden gemaakt over de manier waarop, en op welk moment de OR in de besluitvorming wordt betrokken. 

Artikel 24 is een wezenlijk artikel. Als dit artikel niet, of niet consequent en nauwkeurig wordt opgevolgd weet je als OR niet tijdig wat er op je pad gaat komen. Mogelijke consequemtie is dat je te laat wordt betrokken om nog wezenlijke invloed te kunnen uitoefenen op het besluit. De sleutel om beter en vroegtijdig betrokken te zijn ligt dus in het beter naleven (door de bestuurder) van hetgeen er in artikel 24 is opgelegd. 

Mijn ervaring is dat het artikel 24 overleg bij veel ondernemingen door bestuurders niet goed wordt nageleefd. Dat uit zich in advies- en instemmingsaanvragen die niet of te laat worden ingediend bij de OR. De OR is voor tijdige informatie afhankelijk van de bestuurder en heeft geen andere middelen.Concreet betekent het artikel 24 overleg dat de bestuurder en ook de OR deze twee jaarlijkse bijeenkomst goed moet voorbereiden aan de hand van onderstaande checklist. Vooraf dient de OR relevante cijfers en stukken te ontvangen om op een reguliere manier de vergadering voor te bereiden. Op basis van deze stukken is het de bedoeling dat er in het overleg de volgende zaken worden besproken:

1. Een evaluatie van de cijfers en resultaten van de onderneming over de afgelopen periode;
2. Een evaluatie van de besluiten waar de OR bij betrokken is geweest. Hoe is dat gegaan? Wat is de visie van de OR hierop? Wat is de visie van de bestuurder hierop? Wat kan er beter?
3. Een vooruitblik op de komende periode door de bestuurder. Het gaat dan om de visie van de bestuurder op de toekomst en zijn plannen daarover. Leidraad kan het jaar(beleids)plan zijn en/of het meerjarenplan. Wat zijn de plannen met de onderneming? Wat zijn de verwachtingen? Wat gaat er veranderen? Hoe ziet de begroting er uit? Welke budgetten worden er vastgesteld?
4. Naast de visie van de bestuurder op de toekomst moet ook de visie van de OR worden besproken. Hoe kijkt de OR naar de toekomt van de onderneming? Wat verwacht de OR? Wat dient er, wat de OR betreft, te veranderen om de onderneming mooier en beter te maken? 
5. Tot slot dient de bestuurder een overzicht te geven en te bespreken met de voorgenomen besluiten (plannen) die de bestuurder heeft op basis van het adviesrecht van artikel 25 ld 1a tm 1n en het instemmingsrecht van artikel 27 lid 1a tm 1l.
6. Op basis van dit overzicht worden vervolgens afspraken gemaakt over de manier waarop én op welk moment de OR de komende periode in de besluitvorming wordt betrokken (de planning dus). 

Op deze manier borg je dat de OR tijdig bij veranderingen is aangehaakt op basis van de wettelijke verplichte onderwerpen.

Met vriendelijke groet,
 

De redactie