vrijdag 9 december 2022

Niet volgen van coronaregels

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

We kregen van enkele collega's de vraag wat er doen valt aan een situatie waarin de directie zich niet houdt aan een of enkele van de coronaregels. Wij vragen ons af of er een soort "klachtenbureau" bestaat waar je dit kunt melden en eventueel kunt laten controleren?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag, ik heb deze vraag nog niet eerder gehad terwijl mijn verwachting is dat deze kwestie bij andere ondernemingen ook zou kunnen spelen. Over het antwoord heb ik even moeten nadenken. Ik ga hiervoor eerst terug naar de rol van de OR. 

De OR is er om mee te denken over de onderneming vanuit het belang van het personeel. In artikel 28 WOR staan een aantal speciale taken van de OR genoemd. Als eerste gaat het over het bevorderen van de naleving van de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Op grond van dit artikel kan de OR de bestuurder dus aanspreken op het niet naleven van regels op dit vlak. 

Op de website van de overheid inzake corona staat te lezen:

'Het kabinet wil onze gezondheid, onze banen en inkomens beschermen. Om de gezondheid te beschermen heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen waaronder afstand houden. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de manier waarop u als ondernemer of werkgever werkt.'

De OR kan de bestuurders dus aanspreken op de naleving van de maatregelen die genomen zijn door de overheid. Hoewel werkgevers de adviezen strikt genomen niet op hoeven te volgen, is de werkgever volgens de arbo-wet wel verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Daar hoort ook bij dat de werkgever de kans op besmetting van een ziekte zo klein mogelijk moet maken.

Aangezien niemand was voorbereid op deze pandemie is het zowel voor werkgevers als werknemers zoeken hoe de maatregelen in de specifieke situatie van het bedrijf het beste kunnen worden toegepast. Dat is uiteraard maatwerk waarbij ook gekeken moet worden naar de individuele situatie van de werknemer. In diverse artikelen wordt daarover gezegd dat het een kwestie is van in dialoog blijven want werkgever en werknemer moeten ook na deze pandemie op goede voet met elkaar verder.

Vakbonden adviseren medewerkers die problemen ondervinden met de naleving van de regels door hun werkgevers om dit te melden bij de ondernemingsraad want die kan op basis van artikel 28 de werkgever aanspreken op naleving van regels. Tevens kan hij 'goed werkgeverschap' eisen. 

Als controlerende instantie op het gebied van arbeidsomstandigheden kennen we in Nederland de arbeidsinspectie. Zij controleren steekproefsgewijs of bij ondernemingen de arbo-regels worden nageleefd. Dit lijkt mij dus ook voor jullie de aangewezen instantie als er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep van de OR om de regels na te leven. 

De route is dus in eerste instantie dat de OR de bestuurder aanspreekt op naleving van de regels. In tweede instantie kan de OR, als er aan de oproep geen gehoor wordt gegeven, de arbeidsinspectie op de hoogte stellen van de situatie.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen