donderdag 8 december 2022

Elektrisch wagenpark

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Vaccineren

 Beste redactie,

De onderneming vervangt momenteel het huidige autopark. De voorwaarde is dat alle werknemers die in aanmerking komen een volledig elektrische auto uitzoeken. De achterban vraagt wat hun rechten en plichten zijn met betrekking tot het opladen van de auto. De werkgever biedt een pas aan waarbij je de auto kan opladen bij een auto-oplaadpunt en op de grote projecten wordt een laadpaal op de bouwplaats geïnstalleerd. Sommige werknemers ervaren dit als onhandig. Wat is nu verplicht vanuit de werkgever om aan te bieden? 

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag! En wat goed dat jullie overgaan op een elektrische wagenpark! 

Net zoals bij andere nieuwe ontwikkelingen is het helaas niet zo dat alle rechten en plichten rondom elektrisch rijden al zijn uitgekristalliseerd. Over het laden van auto’s is het laatste woord nog niet gesproken. Er zal nog veel te ontwikkelen zijn de komende jaren. 

Vanuit het perspectief van de OR is het overstappen op een elektrische wagenpark een adviesplichtig besluit over een nieuwe technologische voorziening zoals bedoeld in het adviesrecht artikel 25 lid 1k WOR. Dat wil zeggen dat het besluit hierover pas mag worden genomen als de OR er advies over heeft uitgebracht. Dit geeft de OR de mogelijkheid om mee te denken over alle consequenties van het besluit en met name over de gevolgen die het besluit gaat hebben voor het personeel. Dit geeft de OR de mogelijkheid om de vragen die jullie hebben gekregen over de oplaadmogelijkheden bespreekbaar te maken en hierover voorafgaand aan het besluit afspraken te maken. 

Het is dus niet zo dat de werkgever op het gebied van elektrisch rijden verplicht is bepaalde voorzieningen aan te bieden. Er zullen intern afspraken gemaakt moeten worden over de (on)mogelijkheden rondom het elektrische rijden en dat kan heel goed samen met de OR.
Overigens ben ik van mening dat elektrisch rijden deel zou moeten uitmaken van het totale duurzaamheids/klimaatbeleid van de onderneming. Elektrisch rijden is niet de heilige graal maar slechts een onderdeel van een veel groter pakket aan maatregelen die elke onderneming de komende jaren zal moeten gaan nemen om bij te dragen aan de klimaatdoelen en het verkleinen van de klimaat footprint van het bedrijf. Dit soort plannen is in zijn geheel adviesplichtig op basis van het adviesrecht artikel 25 lid 1l WOR (zorg voor het milieu). Het is ook aan de OR om de directie te vragen naar de plannen hiervoor en de directie te wijzen op de verantwoordelijkheid die zij hierin hebben.

Als ik jouw vraag lees dan vrees ik dat het besluit tot het over gaan op een elektrische wagenpark reeds is genomen en dat de OR daarover geen advies is gevraagd. Nu zal de OR niet tegen elektrisch rijden zijn, maar de OR wil, zoals jij zegt, wel invloed hebben op de gevolgen die dit heeft voor het personeel. 
Dat betekent dat je op grond van de voorgenoemde ontwikkelingen de directie zal moeten aanspreken op het niet naleven van de wet op de ondernemingsraden (WOR). Wellicht dat jullie dan alsnog met elkaar aanvullende afspreken kunnen maken op basis van de vragen die nu door de achterban zijn gesteld.
Het is voor de toekomst van belang dat de OR eerder betrokken wordt bij dit soort besluiten. Hiervoor is in de wet in artikel 24 lid 1 WOR opgenomen dat twee keer
per jaar door de OR en directie over de algemene zaken gesproken moet worden. Dat is een terugblik en vooruitblik aan de hand van de cijfers waarbij de directie ook een overzicht moet presenteren aan de OR van de voorgenomen besluiten die het komende half jaar bij de OR gaan worden neergelegd voor advies en instemming zodat hierover planningsafspraken kunnen worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

 

De redactie

Meest gestelde vragen