maandag 25 mei 2020

Mag de directie hun team uitbreiden?

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

vrouwelijke ondernemer

Beste redactie,

Binnen onze organisatie is het plan om het directieteam uit te breiden met 1 persoon, namelijk onze HR-manager. Het is ons ter ore gekomen dat zij een directiefunctie in haar eigen vakgebied gaat krijgen. Kan dit zomaar?

 Met vriendelijke groet,

De ORBeste OR,

De OR heeft over het besluit tot uitbreiding van de directie adviesrecht. Dat betekent dat de bestuurder een adviesaanvraag behoort in de te dienen bij de OR conform artikel 25 lid 1e WOR. In dit artikel staat dat de OR om advies gevraagd moet worden over elke voorgenomen besluit waarbij een belangrijke wijziging wordt aangebracht in de verdeling van de bevoegdheden in de onderneming. Het uitbreiden van het directieteam is hier een voorbeeld van. De algemeen directeur draagt een deel van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden over aan de HR-directeur. Daarmee wijzigt dus de verdeling van de bevoegdheden binnen de directie.

In de adviesaanvraag behoort de bestuurder uit te werken wat de redenen zijn voor de wijziging, wat de gevolgen zijn voor het personeel en welke maatregelen er worden genomen gaan om deze gevolgen te ondervangen. De OR krijgt hierdoor de gelegenheid om middels het stellen van vragen zichzelf een goed beeld te vormen van de wijzigingen en consequenties voor het personeel. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Als de OR voldoende beeld heeft kunnen vormen geeft de OR een advies over de directiewijziging. Tot slot behoort de bestuurder aan de OR schriftelijk terug te koppelen wat het definitieve besluit is en wat er is gedaan met het advies van de OR. Is dit overgenomen? En zo nee waarom niet? Of is het deels overgenomen en deels niet. Daarover dient uitleg gegeven te worden op basis van argumenten.

Al met al is het vaak een complex traject. De OR denkt mee op het niveau van de directie en dat vraagt veel van de OR-leden. Het is geen dagelijkse kost. Je kunt alleen een goed en zinnig advies geven als je begrijpt waar het over gaat en wat de consequenties. Dat kost tijd. Die tijd behoort de OR te krijgen. De wet schrijft geen termijnen voor waarbinnen de OR een advies zou moeten geven. Dit hangt o.a. af van de complexiteit van het besluit en de de kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt door de bestuurder en het tijdig aanleveren daarvan.

Met vriendelijke groet,

De redactie