zondag 16 januari 2022

Artikel 5. Ontheffing

  1. De Raad kan, indien bijzondere omstandigheden een goede toepassing van deze wet in de betrokken onderneming in de weg staan, aan een ondernemer op diens verzoek ten aanzien van een door hem in stand gehouden onderneming schriftelijk voor ten hoogste vijf jaren ontheffing verlenen van de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad.
  2. De Raad stelt de verenigingen van werknemers, bedoeld in artikel 9 , tweede lid, onder a, in de gelegenheid over het verzoek om ontheffing te worden gehoord.
  3. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
  4. Zolang op een verzoek om ontheffing niet onherroepelijk is beslist, geldt de in artikel 2 , eerste lid, bedoelde verplichting niet.