vrijdag 1 juli 2022

Artikel 53. Uitgezonderde instellingen

  1. Deze wet is niet van toepassing op de in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bedoelde hogescholen, Open Universiteit, openbare academische ziekenhuizen, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en Koninklijke Bibliotheek noch op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. De wet stelt regels omtrent het besluit van het bestuur van een op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bekostigde universiteit of deze wet met uitzondering van artikel 46d en artikel 46e, al dan niet van toepassing is op die universiteit.
  2. Bij algemene maatregel van bestuur kan op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden bepaald dat de in de eerste volzin van het eerste lid opgenomen uitzondering niet geldt voor ̩̩n of meer van de bedoelde instellingen. Daarbij kan tevens worden bepaald dat artikel 46d en artikel 46e van deze wet niet van toepassing is.
  3. Met ingang van het tijdstip waarop de in het tweede lid bedoelde algemene maatregel van bestuur voor de Open universiteit, de openbare academische ziekenhuizen en de in het eerste lid genoemde onderzoeksorganisaties in werking treedt, vervallen de artikelen 11.19. 11.20. 11.21 en 11.22, onderscheidenlijk artikel 12.14 en artikel 13.7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en artikel 14, tweede lid, van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek alsmede de aanduiding I voor het eerste lid van dat artikel.

Artikel 53a. Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Deze wet is niet van toepassing op het Ministerie van Defensie en de daaronder ressorterende diensten, bedrijven of instellingen.

Artikel 53b. Uitgezonderde ambtenaren

Deze wet is niet van toepassing op de rechterlijke ambtenaren bij de tot de rechterlijke macht behorende gerechten, de overeenkomstige ambtenaren bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Tariefcommissie en het College van Beroep Studiefinanciering en de rechterlijke ambtenaren in opleiding.

Artikel 53c. Uitgezonderde functionarissen

Deze wet niet is niet van toepassing op:

  1. de leden van de Raad van State;
  2. de leden van de Algemene Rekenkamer;
  3. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen.