vrijdag 9 december 2022

Artikel 49. Inlichtingen en jaarverslag

  1. De ondernemer op wie de verplichting tot het instellen van een of meer ondernemingsraden rust, alsmede de betrokken ondernemingsraden, verstrekken desgevraagd aan een daartoe door Onze Minister aangewezen onder hem ressorterende ambtenaar inlichtingen omtrent het instellen en het functioneren van deze ondernemingsraden.
  2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de ondernemer of de ondernemers die een centrale ondernemingsraad of een groepsondernemingsraad hebben ingesteld, alsmede ten aanzien van die raden.

Artikel 49a. Vervallen. 

Artikel 50. 

Voor de jaren 2006 en 2007 wordt in artikel 25, eerste lid, onderdeel m, voor  <<artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b>>  gelezen: artikel 122d, tweede lid.