donderdag 17 januari 2019

Art. 46a Bevorderen medezeggenschap

Artikel 46a.

Onverminderd hetgeen hem is toebedeeld in deze wet en de daarop berustende bepalingen, heeft de Raad tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen.