donderdag 8 december 2022

Artikel 46a. Bevorderen medezeggenschap

Onverminderd hetgeen hem is toebedeeld in deze wet en de daarop berustende bepalingen, heeft de Raad tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen.