vrijdag 9 december 2022

Aanstelling commissaris

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Vaccineren

 Beste redactie,

Bij onze organisatie (bv) wordt een nieuwe commissaris aangesteld. Wat is de rol van de ondernemingsraad bij deze aanstelling? Binnenkort vindt een kennismaking met de beoogde kandidaat plaats. Kunt u mij aangeven wat de gebruikelijke route is bij de aanstelling van een commissaris?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Bij de benoemingen in de raad van commissarissen (RvC) bij een BV en NV is de rol van de ondernemingsraad deels wettelijk geregeld. 
Zolang de onderneming minder dan honderd werknemers heeft en het geplaatst kapitaal lager is dan €16 miljoen, is het overigens niet wettelijk verplicht een RvC in te stellen. Veel ondernemingen kiezen daar echter toch voor op grond van governance codes die voor bepaalde sectoren zijn opgesteld. 

Een ondernemingsraad heeft wettelijk aanbevelingsrecht voor de leden van de RvC op grond van artikel 2:268 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat voor een derde van het aantal leden van de RvC geldt dat de RvC een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op voordracht plaatst. 

In een aantal gevallen is het recht van de OR om een kandidaat voor de toezichthouder voor te kunnen dragen opgenomen in cao’s (Sociaal Werk, Kinderopvang, Jeugdzorg, Gezondheidscentra). De OR heeft adviesrecht bij elke benoeming.
De RvC heeft eenzelfde rol als de raad van toezicht (RvT). De RvT zie je vaak bij non-profit organisaties, de RvC bij commerciële bedrijven. Om te weten of jullie voordrachtsrecht en/of adviesrecht hebben voor de leden van de RVC adviseer ik je om de statuten van de onderneming er op na te slaan en te checken. Daar moet het in staan. Heel praktisch is natuurlijk om je bestuurder hierover om uitleg te vragen. Zij moeten zich tenslotte houden aan de wettelijke en cao regels en zullen dus goed weten hoe het zit. 

In de praktijk betekent het voordrachtsrecht dat de OR iemand mag voordragen die men geschikt acht om zitting te nemen in de raad van toezicht en vervolgens over de keuze uit de aangedragen kandidaten advies mag uitbrengen. 

Wellicht dat de website Alliantie Medezeggenschap & Governance (ooit opgezet door Mariëtte Hamer) jullie nog houvast en inzicht verschaft over de vraag of het voordrachtsrecht bij jullie wel of niet aan de orde is. Gezien het feit dat jullie een gezondheidszorg instelling zijn in het publiek belang lijkt het mij waarschijnlijk dat het voordrachtsrecht / adviesrecht van de OR bij jullie geregeld zou moeten zijn of geregeld zou moeten worden.
 

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen