vrijdag 9 december 2022

Aanpassing kiestermijnen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

Vaccineren

 Beste redactie,

Wij gaan binnenkort tussentijdse verkiezingen houden. De datum van de verkiezingen zal plaatsvinden begin 2022. Moeten wij hierdoor rekening houden met de voorgestelde wetswijziging en ons reglement aanpassen of kunnen wij, omdat het proces nu al start, ons huidige reglement behouden?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag!

Het wetsvoorstel dient nog behandeld te worden in de Eerste Kamer en Tweede Kamer en is dus nog niet van kracht. Het is nog niet bekend wanneer de behandeling in beide Kamers gaat plaatsvinden. Streven is wel de wetswijziging van kracht te laten zijn op 1 januari 2022, zo begrijp ik uit de stukken.

Een deel van de wijzigingen betreft de aanpassing van de kiestermijnen. De wijziging heeft gevolgen voor de samenstelling van de lijsten van de verkiesbare en de kiesgerechtigde werknemers. Het gaat dan om de lengte van de periode waarin iemand op de datum van de verkiezingen 'in de onderneming werkzaam' moet zijn om verkiesbaar of kiesgerechtigd te zijn. Deze termijnen gaan met de wetswijziging veranderen. Ik heb nog niets kunnen vinden over een overgangsregeling. Alleen de (toekomstige) wettekst is mij bekend.

Zolang er geen overgangsregeling bekend is, is praktisch handelen naar de praktijk wat overblijft om te doen. Het gevolg voor OR-en (zoals bij jullie) die nu verkiezingen moeten gaan organiseren zijn volgens mij als volgt. In de gangbare verkiezingsprocedures voor OR-en moet uiterlijk 9 weken voor de verkiezingsdatum de lijst met verkiesbare en kiesgerechtigde werknemers bekend worden gemaakt. Dat zou dus betekenen dat als de verkiezingsdatum binnen 9 weken na 1 januari 2022 valt de wijziging niet kan worden doorgevoerd. Als de verkiezingsdatum verder weg ligt dan 9 weken na 1 januari 2022 dan kan (er vanuit gaande dat de wetswijziging nog dit jaar door beide kamers komt en van kracht wordt) de wijziging van de termijnen nog wel worden verwerkt in de lijsten met verkiesbare en kiesgerechtigde werknemers en zou ook het OR-reglement er nog op kunnen worden aangepast. 

Maar zolang nog niet bekend is of de wijziging überhaupt op 1 januari van kracht wordt ,zou ik gewoon de huidige procedures volgen zoals die nu in de wet en jullie reglement staan. Zodra bekend is dat de wetswijziging daadwerkelijk in werking treedt (na behandeling in beide Kamers) zou het bovenstaande kunnen worden toegepast.
 
Gezien mijn praktijkervaring lijkt het bovenstaande mij, als niet jurist, een uitlegbare aanpak.
 
Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen