vrijdag 16 november 2018

Voorwaarden

OR-Online hanteert voor het lidmaatschap algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Gooi en Eemland.

1. Toepasselijkheid

1.1. Partijen bij deze overeenkomst zijn Berkel Projectontwikkeling B.V., handelend onder de naam OR-Online ("OR-Online"), en u zelf ("Lid").
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst ("Lidmaatschap"), waarbij OR-Online aan een Lid toegang verleent tot het ledengedeelte van de internet website van OR-Online, http://www.or-online.nl ("de Website"). Het ledengedeelte bestaat uit de voor niet-leden afgeschermde delen van de Website.

2. Totstandkoming, duur en beëindiging van het (Proef-)Lidmaatschap

2.1. Het Proeflidmaatschap komt als volgt tot stand. Het aanbod wordt gedaan door middel van de terbeschikkingstelling van het daartoe bestemde webformulier op de website, dat door het Lid kan worden ingevuld. De aanvaarding van het aanbod door het Lid geschiedt door de invulling van het formulier en diens akkoordverklaring met de inhoud daarvan door het klikken op de daarvoor bestemde knop. OR-Online is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een Lid te weigeren.
2.2. Het Gratis lidmaatschap omvat het gratis gebruik van een deel van de online diensten. Proefleden kunnen geen gebruik maken van aangeboden ledenvoordelen en kortingen. Voor het overige gelden ten aanzien van het Gratis lidmaatschap dezelfde rechten en verplichtingen van partijen als ten aanzien van een Lidmaatschap.
2.3. Het Proeflidmaatschap wordt omgezet in een Jaarlidmaatschap door het invullen en verzenden van het online aanmeldformulier voor het Jaarlidmaatschap. De aanvaarding van het aanbod door het Lid geschiedt door de invulling van het lidmaatschapsformulier en diens akkoordverklaring met de inhoud daarvan en van deze lidmaatschapsvoorwaarden door het klikken op de daartoe bestemde knop. De overeenkomst voor het Jaaridmaatschap komt definitief tot stand door de bevestiging van OR-Online aan het Lid via email.
2.4. Het Jaarlidmaatschap is vanaf de aanvangsdatum één jaar geldig en zal telkens automatisch met één jaar worden verlengd, tenzij het uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk door een der partijen wordt opgezegd.
2.5. Elke partij heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in of buiten rechte te ontbinden ingeval de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst en daarin volhardt, ook na afloop van een redelijke termijn na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling.

3. Rechten en verplichtingen van het Lid

3.1. Een Lid verkrijgt met behulp van een zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de Website, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-Leden ("het Ledengedeelte").
3.2. OR-Online behoudt zich het recht voor om op ieder moment rubrieken aan het Ledengedeelte toe te voegen, uit het Ledengedeelte te verwijderen, of deze toegankelijk te maken voor niet-Leden zonder dat dit tot enige verplichting tot restitutie van abonnementsgelden leidt.
3.3. Het Lidmaatschap is gebonden aan één persoon en kan niet worden overgedragen. Een betaald Jaarlidmaatschap geeft alle leden van het betreffende medezegenschapsorgaan het recht op een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Het is het Lid niet geoorloofd om aan derden, toegang te verschaffen tot het Ledengedeelte van Website. Onder derden wordt verstaan, anderen niet OR-leden dan degene aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend, al dan niet binnen de eigen organisatie van het Lid.
3.4. Het lid draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het Lidmaatschap wordt toegerekend aan het Lid, c.q. aan de persoon aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend. Het Lid draagt een risicoaansprakelijkheid voor het gebruik dat van het Lidmaatschap wordt gemaakt. In dit kader wordt met nadruk gewezen op het bepaalde in dit artikel, artikel 2.4 en artikel 6 van deze Lidmaatschapsvoorwaarden.
3.5. Het is het Lid toegestaan om voor eigen gebruik van de Website afkomstige informatie af te drukken. Alle informatie op de Website is beschermd door auteursrechten en/of het databankenrecht van OR-Online of derden. Het is een Lid niet toegestaan deze informatie op enige wijze verder te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming van OR-Online. Onder openbaar maken wordt in dit geval ook verstaan het beschikbaar stellen van de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden die geen lid zijn van de eigen OR.
3.6. Voor zover het Lid in de gelegenheid wordt gesteld om vragen, opmerkingen of andere informatie via de Website aan OR-Online en/of aan derden kenbaar te maken, zal hij van dit recht alleen gebruik maken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etcetera.
3.7. OR-Online is gerechtigd mogelijk excessief gebruik door een Lid van de interactieve rubrieken een halt toe te roepen. Van excessief gebruik kan bijvoorbeeld sprake zijn als bij herhaling vragen worden gesteld waarvan het antwoord zonder al teveel moeite reeds op de Website is te vinden.

4. Prijzen, facturering en betaling

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen luiden de tarieven in Euro exclusief BTW.
4.2. OR-Online zal het Lid na het sluiten van de overeenkomst en vervolgens jaarlijks vooruit factureren voor het lidmaatschapsgeld. Het Lid zal de factuur voldoen binnen 14 kalenderdagen na de op de factuur vermelde verzenddatum.
4.3. Indien het Lid na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan raakt het Lid in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. OR-Online is alsdan gerechtigd om de toegang van het Lid tot het Ledengedeelte van de Website gedurende de periode van verzuim te ontzeggen.
4.4. De wettelijke rente, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door het Lid verschuldigde, de kosten van juridische bijstand en administratiekosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van het Lid. Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde gestaffelde tarieven.
4.5. OR-online is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. De aanpassing wordt kenbaar gemaakt door vermelding op de Website en/of e-mail. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen eerst van kracht op het moment van een verlenging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2.3 van deze lidmaatschapsvoorwaarden.

5. Garantie

5.1. OR-Online streeft ernaar om de Website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. OR-Online garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kan onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etcetera.
5.2. OR-Online streeft er naar om op zowel het Ledengedeelte als op het algemeen toegankelijke gedeelte van de Website correcte en actuele informatie aan te bieden. OR-Online kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit. In voorkomende gevallen doet het Lid er dan ook verstandig aan om aanvullend deskundig advies te zoeken.
5.3. OR-Online is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid, noch voor de inhoud van internetpagina's buiten de Website waar door middel van hyperlinks op de Website naar wordt verwezen.
5.4. OR-Online is op geen enkele wijze genericdrugcenter.com of aansprakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten die naar aanleiding van contacten via de Website tussen het Lid en een derde mochten worden gesloten. Nadrukkelijk worden in dit kader ook de extrene partijen van wie profielen op de Website zijn opgenomen als derden aangemerkt.

6. Privacy

6.1. OR-Online houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. OR-Online verwerkt de door het Lid bij het aangaan van het (Gratis) Lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan het gebruik van de Website door het Lid leiden tot verwerking van persoonsgegevens. Laatstbedoelde verwerkingen geschieden ten behoeve van onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de werking van de Website en dergelijke. De persoonsgegevens als bedoeld in dit lid worden door OR-Online niet verstrekt aan derden.
6.2. Het Lid kan op de Website te allen tijde zijn eigen gegevens inzien en corrigeren. Deze informatie en functionaliteit zijn uitsluitend toegankelijk voor de gebruiker die beschikt over de gebruikersnaam en het wachtwoord van het Lid. Door gebruikmaking van de knop op de dezelfde webpagina kan het Lid OR-Online verzoeken om een overzicht van de overige verwerkingen van hem betreffende persoonsgegevens, en/of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen en/of verzet aantekenen tegen deze verwerking in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.
6.3. OR-Online is niet verantwoordelijk voor de verwerking door derden van persoonsgegevens die het Lid via de Website bedoeld of onbedoeld aan die derden kenbaar maakt, zoals bijvoorbeeld zijn emailadres of informatie over zijn surfgedrag na het verlaten van de Website.

7. Overige bepalingen

7.1. Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen betrekking hebben. OR-Online is evenwel te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen door wijziging van de voorwaarden zoals deze op de Website worden vermeld en kennisgeving hiervan aan het Lid via de website en/of per e-mail.
7.2. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen OR-Online en het Lid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van OR-Online.